Chi tiết tại đây CV 281 ngày 8-4-2024 tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo đạo đức phòng cách HCM 2024, 2025 Nội dung tuyên tuyền chuyên đề học tập và làm theo đạo đức phong cách HCM 2024,...


Chi tiết tại đây CV 284 ngày 8-4-2024 tuyên truyền KN 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú 1-5-2024 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đc Trần Phú, TBT BCH TW ĐCSVN...


Chi tiết tại đây CV 283 ngày 8-4-2024 tuyên truyền KN 70 năm Ngày ký Hiệp định Gơnevơ chiến sự ở VN 21-7-2024 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở VN...


Chi tiết tại đây: CV 45 ngày 5-4-2024 tuyên truyền công tác điều tra và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2024 QĐ 269 ngày 14-7-2023 Ban hành phương án điều tra DS và nhà ở giữa kỳ năm 2024 KH 41 ngày 24-01-2024...