Chi tiết tại đây: CV 45 ngày 5-4-2024 tuyên truyền công tác điều tra và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2024 QĐ 269 ngày 14-7-2023 Ban hành phương án điều tra DS và nhà ở giữa kỳ năm 2024 KH 41 ngày 24-01-2024...


Chi tiết CV 280 ngày 29-3-2024 định hướng tuyên truyền tháng 4-2024 Tuyên truyền theo CV 280 Sở KHĐT chương trình xúc tiến đầu tư Tuyên truyền theo CV 280 Sở XD định hướng phát triển đô thị Tuyên truyền...