1. Bảo đảm triển khai thống nhất, khoa học, hiệu quả và đảm bảo chỉ tiêu đề ra đối với các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải...